کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
UD-Plan1 -
میزان فضا 20 گیگابایت / پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود / ساخت دیتابیس 0 عدد
پانلDirectAdmin / تحویل بعد از پرداخت
آپتایم 99/9% / استفاده از هارد SATA E
انتقال رایگان درصورت حجمی متوسط .
; تهیه بک آپ توسط کاربر

UD-Plan2 -
میزان فضا 50 گیگابایت / پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود / ساخت دیتابیس 0 عدد
پانلDirectAdmin / تحویل بعد از پرداخت
آپتایم 99/9% / استفاده از هارد SATA E
انتقال رایگان درصورت حجمی متوسط .
; تهیه بک آپ توسط کاربر

UD-Plan3 -
میزان فضا 100 گیگابایت / پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود / ساخت دیتابیس 0 عدد
پانلDirectAdmin / تحویل بعد از پرداخت
آپتایم 99/9% / استفاده از هارد SATA E
انتقال رایگان درصورت حجمی متوسط .
; تهیه بک آپ توسط کاربر

UD-Plan4 -
میزان فضا 200 گیگابایت / پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود / ساخت دیتابیس 0 عدد
پانلDirectAdmin / تحویل بعد از پرداخت
آپتایم 99/9% / استفاده از هارد SATA E
انتقال رایگان درصورت حجمی متوسط .
; تهیه بک آپ توسط کاربر

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (107.21.16.70) وارد شده است.